Siapa saja yang mengakui tauhid rububiyyah untuk Allah, dengan mengimani tiada pencipta, tiada pemberi rezeki, tiada pengatur alam semesta, kecuali Allah, maka ia harus mengakui bahawa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya, kecuali Allah SWT. Itulah tauhid uluhiyyah.

Tauhid uluhiyah iaitu tauhid ibadah, kerana ilah maknanya adalah ma’bud (yang disembah). Maka, tidak ada yang diseru dalam doa, kecuali Allah, tiada yang dimintai pertolongan, kecuali Allah, tiada yang boleh dijadikan tempat bergantung, kecuali Dia, tidak boleh menyembelih korban atau bernazar, kecuali untuk-Nya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah, kecuali untuk-Nya dan kerana Dia semata.


Jadi, tauhid rububiyyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyyah. kerana itu, sering kali Allah membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Allah SWT berfirman (yang ertinya), “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 21–22).

Allah memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, iaitu menyembah-Nya dan beribadah kepada-Nya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, iaitu penciptaan-Nya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hamba. Maka, sangat tidak layaklah bagi mereka jika menyekutukan Allah dengan yang lain-Nya, dari benda-benda ataupun orang-orang yang mereka sendiri mengetahui bahawa ia tidak boleh berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut di atas dan lainnya.

Maka, jalan fitri untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Kerana, manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber kemanfaatan dan kemudharatannya, setelah itu berpindah kepada cara-cara bertaqarrub kepada-Nya, cara-cara yang bisa membuat redha-Nya, dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Maka, tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Kerana itu, Allah berhujah atas orang-orang musyrik dengan cara ini. Dia juga memerintahkan rasul-Nya untuk berhujah atas mereka seperti itu. Allah SWT berfirman, “Katakanlah: ‘Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab, ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak ingat?’ Katakanlah: ‘Siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai Arsy yang besar?’ Mereka akan menjawab, ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak bertakwa?’ Katakanlah: ‘Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?’ Mereka menjawab, ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu’?” (Al-Mu’minun: 84–89).


“(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; ….” (Al-An’am: 102).

Dia berdalil dengan tauhid rububiyah-Nya atas hak-Nya untuk disembah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia. “Dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56).

Erti ya’buduun adalah mentauhidkan-Ku (Allah) dalam ibadah. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid hanya dengan mengakui tauhid rububiyah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, tetapi hal ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam, bahkan Rasulullah saw. memerangi mereka. Padahal, mereka mengakui bahawa Allahlah Sang Pencipta, Pemberi rezeki, Yang menghidupkan dan Yang mematikan. “Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, ‘Siapakah yang menciptakan mereka,’ niscaya mereka menjawab, ‘Allah.’ ….” (Az-Zukhruf: 87).

Hal semacam ini banyak sekali dikemukakan dalam Alquran. Maka, barang siapa mengira bahawa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah, atau meyakini bahawa Allah adalah Al-Khaliq yang mengatur alam, maka sesungguhnya orang tersebut belumlah mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Kerana, sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu yang diharuskan, dan meninggalkan sesuatu yang mengharuskan; atau, berhenti hanya sampai pada dalil, tetapi ia meninggalkan isi dan inti dari dalil tersebut.

Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaan-Nya yang mutlak dalam segala segi, tidak ada cela atau kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepada-Nya: pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan, dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam. Semua itu wajib secara akal, syara, fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah semata. Juga, secara akal, syara’, dan fitrah, tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selain-Nya.

Sumber: At-Tauhid lish-Shaffil Awwal al’Aliy, Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan

Bacaan berkaitan:

Antara tanda-tanda kiamat dan peristiwa akhir zaman

Hakikat karamah wali Allah dan wali syaitan

Sifat 20 , Sifat Ketuhanan

Mengenal Allah S.w.t

Kajian Kristologi perlu dipelajari bagi mengelakkan kerosakan aqidah – Bahagian 1

Mengenal bid’ah

HAKIKAT SEKULARISME DAN KAEDAH PENYEBARANNYA

Benarkah Dukun Mengetahui Perkara Ghaib?

Pendapat dari Empat Imam tentang masalah Taklid dan Ittiba’

AQIDAH TAUHID TIADA ILAH MELAINKAN ALLAH

Dakwah Tauhid Terlebih Dahulu

Tauhid Asma’ dan Sifat

Tauhid Uluhiyah

Tauhid Rububiyyah

Pentingnya Aqidah Islamiyah

Makna Aqidah dan kepentingannya Sebagai Landasan Agama

Penyimpangan aqidah dan cara-Cara mengatasinya

Sumber sumber Aqidah yg Benar dan Manhaj Salaf dalam Mengambil Aqidah

Advertisements