……. bersambung dari Kajian Kristologi perlu dipelajari bagi mengelakkan kerosakan aqidah – Bahagian1

Domba tersesat selalu disebut-sebutkan dalam Kitab Bible. Maksud domba-domba tersesat itu ialah manusia-manusia yang masih belum menjadi Kristian. Mereka wajib berusaha dengan berbagai cara untuk mengkristiankan manusia lain, jika tidak mereka akan berdosa kerana itu dan akan masuk neraka. Maka perintah mengKristiankan manusia itu adalah wajib dalam agama mereka. Ini seperti yang telah diberitahu oleh Ustazah Hjh Irene Handono, bekas seorang alim Kristian yang sekarang telah menjadi pendakwah Islam.

Antara fakta-fakta di dalam Bible yang mengelirukan

Dalam Kristian mengatakan ajaran agamanya adalah ajaran berkasih sayang. Tetapi ini bertentangan di dalam Surah Mathius Fasal 10 Ayat 34 – 36 :. “Jangan kamu menyangka bahawa aku membawa damai di atas bumi , aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya , anak perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.” Persoalannya di situ, Kristian ini agama kasih sayang atau agama pedang?

Nabi Isa a.s datang untuk memperbaiki Taurat (perjanjian lama) bukannya untuk mengubah Taurat. Maka Nabi Isa a.s pada usia 8 tahun telah dikhitan oleh malaikat. Tetapi Paus telah menolak tentang Khitan itu.

Imamat ( Perjanjian Lama ) pasal 11 ayat 7 : “Demikian pula babi hutan haram kerana …”. Berbeza antara bible tahun 1958 (babi itu haram bagimu) dengan bible tahun 2003. Ajaran Paulus mengatakan, “semua boleh kau makan, kecuali muntahan dari hasil makanan”.

Cara solat Kristian juga berbeza dengan cara solat Nabi Isa a.s di mana Isa a.s rukuk dan sujud dalam doanya.

Paulus (Saul) adalah musuh Nabi Isa a.s. sebenarnya, terbukti bahawa Paulus dalam Injil banyak sekali membunuh murid-murid Nabi isa a.s., dimana ketika Isa mengalami bahaya penyaliban (33M), maka dia ubah ajaran nabi Isa, dan menyatakan bahawa ia telah ditunjuk sebagai pengganti dalam pemimpin umat, sehingga umat terbahagi dua. Pengikut Isa disebut Hawariyyun, dan pengikut Paulus mereka menyeberang hingga ke Antiokia di Yunani, mendeklarasikan agama baru yang bernama Kristian, tahun 40 Masehi.

Sehingga boleh dibezakan antara Nasrani (Nazareth = kota kecil dimana nabi Isa dilahirkan dengan ajaran Tauhid), dan Kristian lahir di Antiokia dari kata Kristos/Kristus, atau Jesus sebagai Tuhan sekaligus Penebus Dosa. Nasrani adalah Tauhid, sementara Kristian adalah Trinity.

Ajaran Kristian sehingga kini masih kabur dan bercelaru dengan konsep trinity nya itu. Dalil yang mereka ambil adalah dari Injil, Yohanes berkata: “Pada mulanya adalah ‘Firman’. Dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman sudah menjadi manusia, Ia tinggal di antara kita dan kita sudah melihat keagungan-Nya, seperti yang ada pada seseorang berasal dari seorang ayah, yang penuh dengan kurnia dan kebenaran” (Yohanes 1: 1-15, rujuk Ibrani 1: 1-4 dan 1 Timotius 3: 3-5)

Maka mereka mengambil “Firman sudah menjadi manusia..” itu lah yang kemudiannya muncul pendapat mereka yang mengatakan Jesus itu Allah dan Allah itu Jesus. Tetapi pada firasat saya, ayat itu telah diubah. Maksud asalnya mungkin Firman itu telah disampaikan melalui manusia (Jesus), dan bukannya menjadi manusia seperti yang telah didakwa oleh Kristian, wallahu a’lam.

Berita tentang kedatangan Muhammad S.a.w dan kebenaran Islam dalam kitab-kitab terdahulu

Surah Al Alaq adalah Surah pertama yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad S.a.w. Dan telah kita ketahui bahawa Nabi Muhammad S.a.w adalah seorang yang tidak tahu membaca ketika itu. Jibril menyuruhnya dengan berkata Iqra’ iaitu “baca”, maka baginda menjawab, “ma ana bi qari” (aku tidak pandai membaca).

Peristiwa itu telah pun diramalkan dalam kitab terdahulu yang berbunyi , “Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengata­kan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca” (Yesaya 29: 12).

Dan tentang Nabi Muhammad itu Ummiy (tidak tahu membaca) telah diterangkan dalam AlQuran , ““Katakanlah: Hai manusia, sesungguh­nya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, iaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Ilah (yang berhak disem­bah) selain Dia, yang meng­hidupkan dan yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummiy yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” Surah Al-A’raf : ayat 158.

Dalam Injil Barnabas ada menyatakan, “Dan (ingatlah) ketika ‘Isa ibnu Maryam berkata: “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata.”!” (Surah 61)

Ahmad di dalam bahasa Arab adalah bermakna sama dengan Muhammad iaitu ‘Yang Terpuji’. Adapun dalam Injil Barnabas pun secara tegasnya ada menyebut juga dengan nama Muhammad dalam ayat, “Jesus menjawab: `Nama sang Mesiah adalah yang terpuji, kerana Allah sendiri telah memberikan nama itu ketika Ia menciptakan jiwanya, dan menempatkannya di dalam kemuliaan syurgawi. Allah berkata: “Nantikanlah Muhammad; demi engkau, Aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan begitu banyak makhluk, yang akan Aku serahkan kepadamu sebagai hadiah, sedemikian rupa sehingga barangsiapa memberkati engkau, dia akan diberkati, dan barangsiapa mengutuk engkau, ia akan dikutuk. Ketika Aku mengutus engkau ke dalam dunia, Aku akan mengutus engkau sebagai utusan keselamatan-Ku dan kata-katamu akan menjadi kenyataan, sedemikian rupa sehingga meskipun langit dan bumi akan gagal, imanmu tidak akan pernah gagal.” Muhammad adalah namanya yang diberkati.’ Kemudian khalayak itu mengangkat suara mereka, lalu berkata, `O Allah, utuslah kepada kami utusan-Mu: O Yang Terpuji, datanglah segera demi perdamaian dunia!'” Barnabas 97:9-10. Manuskrip Itali mengganti “Yang Terpuji” dengan “Muhammad”.

Dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan 18 :18 yang bunyinya: “Maka pada masa itu berfirmanlah Allah kepadaku, benarlah perkataan mereka itu. Bahawa Aku akan menjadikan bagi mereka itu seorang Nabi di antara segala saudara-saudaranya yang seperti engkau ya Musa. dan Aku akan memberikan segala firmanKu dalam mulutnya dan ia pun akan mengatakan segala yang Ku suruh akan dia.”

Dalam ayat ini dijelaskan akan kedatangan seorang Nabi yang sebesar Nabi Musa, yang datangnya dari antara saudara-saudara Nabi Musa. Allah sudah terlalu marah terhadap pembangkangan bangsa Israel. Itulah sebabnya Allah tidak lagl akan membangkitkan Nabi-nabinya dari keturunan Israel (Yahudi) tetapi dari pada saudara Israel, iaitu Arab. Nabi Musa adalah keturunan Ishak, sedangkan Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Ishak dan Ismail adalah dua bersaudara anak Ibrahim. Hal ini ditegaskan pula dalam kitab (Taurat Musa) Ulangan 33: 1-3 yang bunyinya:

1. Bermula, maka inilah berkat yang telah diberikan Musa khalil Allah pada Bani Israil dahulu daripada matinya.

3.Maka katanya: “Tuhan telah datang dari Thursina, dan telah terbit bagi mereka itu dari Seir. Kelihatanlah ia gemerlapan cahayanya dari gunung PARAN, lalu datang hampir dengan Bukit Kades. Maka pada kanannya adalah tiang api bagi mereka itu.”

4.Bagaimana dikasihinya akan mereka itu, iaitu segala suku bangsa itu, segala kesuciannya dalam tangannya, dan mereka itu duduk di kakinya masing-masing akan mendapat perkataannya.

Di dalam ayat 1 dijelaskan akan hikmah ini, suatu berkat, suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Musa khalil Allah untuk Bani Israil.

Ayat ke-2 membicarakan lebih jauh isi dari hikmah ini, iaitu tentang tiga tempat: Thursina, Seir dan Paran. Thursina adalah bukit di mana Nabi Musa a.s. mendapatkan dua log batu dan Tauratnya dari Allah, Seir menyebutkan suatu bukit di tanah Kan’aan yang dalam hal ini menunjukkan dimana gerangan Nabi Isa a.s. akan lahir, yakni di Baitulaham (Bettlehem), sedangkan tempat ketiga PARAN namanya adalah menunjukkan di mana Nabi Muhammad akan lahir, sebab Paran itulah nama Mekkah yang aslinya.

Pada tempat ketiga akan muncul seseorang iaitu yang datang hampir atau mendekati Kades yang ertinya Baitullah. Alangkah hebatnya tiang yang muncul dari Paran ini, iaitu Tiang Api, (suatu kesalahan lagi. Dalam Perjanjian Lama berbahasa Belanda disebutkan bukan tiang api, tetapi Hukum Api (Vuurwet) suatu unsur yang sanggup dan akan dapat membinasakan unsur-unsur kimia apapun didepannya, apakah ia baja sekalipun. Jadi yang dimaksudkan dengan tiang atau hukum api, ialah sudah tentu munculnya suatu agama atau keyakinan yang sendi-sendinya sangat kuat, sebagaimana tiang api itupun kuat. Agama apakah yang muncul dari Paran? Tidak ada duanya, selain agama Islam yang mempunyai 4 sendi yang kukuh iaitu Tauhid (Keesaan Tuhan), Ibadah (sembahyang dan puasa serta haji), Muamalah (cinta sesama manusia, sosialis yang merata), dan Akhlak (budi luhur manusia).

Ayat ke-3 selanjutnya menggambarkan betapa bangsa itu lalu dikasihi oleh Allah, serta berkenan menerima perkataan-perkataan dari Dia, yang muncul dari Mekkah (Paran) itu. Kesimpulan yang diperolehi dari seluruh tafsiran ini, ialah: ,”Dari Mekkah akan datang Nabi itu, iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Saya tambah sedikit lagi di sini dari Dialog Kristian-Islam antara Wilson H. Guertin, Ph.D.dan Mohammad Jawad Chirri.
——-
WILSON:

Bukti-bukti yang telah kita diskusikan adalah sangat meyakinkan dan memberikan suatu dukungan yang besar terhadap kenabian Muhammad.

Keulungan Qur’an itu sendiri adalah kenyataan yang terpenting dari kebenaran ini dan banyak ramalan-ramalan yang lain. Saya kepingin tahu apakah perjanjian baru dan perjanjian lama berisikan ramalan tentang kehadiran Nabi Muhammad.

CHIRRI:

Di Bible ada lebih dari satu pernyataan yang menunjukkan pengharapan dari Nabi Muhammad. Dia tidak disebut namanya, tetapi melukiskan Muhammad.

Kita dapatkan di dalam buku Deuteronomy, pernyataan sebagai berikut:

“Saya akan mengangkat untuk mereka (Israelite) seorang nabi seperti anda dari di antara saudara-saudara mereka; dan saya akan meletakkan kata-kata saya pada mulutnya, dan dia akan
berbicara kepada mereka semua yang saya perintahkan padanya. Dan barangsiapa tidak akan memberikan perhatiannya kata-kata saya yang dia katakan atas nama saya, saya akan menuntut hal
itu dari dia.” 18: 18-19.

Pernyataan ini menjanjikan bahwa Tuhan akan mengangkat seorang nabi dari antara saudara-saudara Israelite, bahwa nabi yang akan seperti Musa sendiri; bahwa Tuhan akan
meletakkan kata-kataNya sendiri pada mulut nabi itu, dan bahwa nabi itu akan berbicara dengan nama Tuhan yang meletakkan kata-kata itu pada mulutnya.

Jadi perkiraan nabi ini mempunyai tiga gambaran, tak seorangpun dari mereka yang dapat mengenai melainkan nabi Muhammad:

1. Nabi yang dijanjikan akan berasal dari saudara-saudara Israelites. Israelites dihubungkan hanya dengan orang-orang Arab. Tidak ada bangsa di dunia ini yang akan dinamai saudara-saudara Israelite kecuali orang-orang Arab, sebab Israelites adalah turunan Isaac (Ishak), dan orang-orang
Arab adalah turunan Ismail, saudara Ishak.

2. Nabi itu akan seperti Musa. Musa adalah seorang nabi dari suatu peraturan baru dan dia adalah pemimpin keduniawian dan kerohanian untuk bangsanya. Lukisan ini hanya patut untuk
Muhammad, di antara seluruh nabi-nabi yang datang setelah Musa. Tak seorangpun dari nabi-nabi itu, termasuk Jesus (Isa), dikirimkan dengan peraturan-peraturan yang baru. Jesus mengikuti peraturan-peraturan Musa, dan tidak memperkenalkan hukum Agama yang baru. Juga ia tidak merupakan pemimpin yang sekular (keduniawian) bagi orang-orang Israel. Selanjutnya, semua nabi-nabi itu, kecuali Muhammad, datang dari orang-orang Israel sendiri dan bukan dari saudara-saudara mereka.

3. Pernyataan itu menyatakan Nabi yang dijanjikan sebagai seorang Nabi yang tidak akan berbicara darinya sendiri. Kata-kata Tuhan akan diletakkan pada mulutnya.

Tak ada Nabi kecuali Muhammad yang telah menuntut bahwa bukunya berisikan kata-kata dari Tuhan. Musa sendiri menerima wahyu, tetapi dia menyampaikannya pesan-pesan itu dengan kata-katanya sendiri. Apa yang kita baca pada lima buku-buku Musa dianggap menjadi kata-kata dari Musa, bukan kata-kata dari Tuhan. Seluruh buku-buku yang menurut Buku Perjanjian Lama adalah ditulis dan dikatakan oleh penulis-penulis manusia, dan demikian pula empat Injil.
Jesus (Isa) berbicara kebenaran yang ia terima, tetapi dia berbicara dengan kata-katanya sendiri. Kitab Injil (Bible) yang terbaik, dianggap sebagai suatu dialog antara Tuhan dan manusia. Hanya Qur’an berisikan kata-kata dari Tuhan dan Muhammad sebagai perantaranya. Muhammad tidak pernah menuntut setiap kata Qur’an perkataannya sendiri .

Dia menceriterakan kata-kata Qur’an sebagai kata-kata dari Tuhan yang meletakkan kata-kata itu pada mulut Muhammad.

Dengan demikian, lukisan itu nampaknya pantas hanya untuk Muhammad, dan bukan untuk yang lain.

——-

Bahasa Arab sebagai persatuan umat Muslim sedunia ini pun telah diramalkan dalam kitab suci terdahulu seperti dalam ayat “Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekeliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu” (Zefanya 3: 9).

AlQuran telah pun mengingatkan kita dengan betapa orang-orang Nasrani amat mengetahui tentang berita kedatangan Muhammad S.a.w itu dalam kitab suci mereka, “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui” Surah Al-Baqarah : ayat 146.

Sekian dulu segelintir tentang Kajian Kristologi. InsyaAllah saya akan teruskan menulis dan membawa tentang kajian ini dengan topik-topik lain pula di masa akan datang selagi diizinkan Allah. Wallahu a’lam

Sumber rujukan :

1. Ceramah Hjh Irene Handono.

2. Muhammad Dalam Kitab Para Nabi

3. Dialog tentang Islam dan Kristian – Prof. Wilson & Muhammad Jawad Chirri

4. Injil Barnabas

…….

Bacaan berkaitan:

Sejarah kemasukan Kristian di kepulauan Melayu – Bahagian 1

Bible mengatakan hanya 144,000 umat Israel akan masuk syurga

Muhammad S.a.w adalah Rasul terakhir sedangkan Yesus bukan Rasul terakhir

Paulus yang selewengkan ajaran Yesus dan mencipta Kristian

Pembatas kepalsuan dan kebenaran : Bab 1 – 2

Jesus (Nabi Isa a.s) bukan Tuhan

Yesus tidak mati disalib tetapi diangkat ke langit

Advertisement